Garantii

 

<<KKK       

Kukkumiskaitse.ee vastutab toote nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest, mis olid tootel selle üleandmise ajal ja ilmnevad kuue kuu jooksul alates toote üleandmisest. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Sul õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või taganeda tellimusest ja tagastada nõuetele mittevastav toode Kukkumiskaitse OÜ kulul.

Kaebus saada kirjalikult või e-postiga aadressile info@kukkumiskaitse.ee viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kahe päeva jooksul alates kauba puuduse avastamisest.

Kaebusesse märgi:

Enda nimi ja kontaktandmed

Kaebuse esitamise kuupäev

Toote puudus

Kukkumiskaitse OÜle esitatav nõue

Lisada ostu sooritamist tõendav tellimuse nr.

Kukkumiskaitse OÜl on vastavalt Tarbijakaitseseadusele kohustus vastata kirjalikult 15 päeva jooksul. Kukkumiskaitse OÜ tasub Sinu arvelduskontole (raha tagastatakse samale pangakontole, millelt toimus tasumine) tagastatud toote maksumuse ja transpordikulud (nii esialgse kui ka tagasisaatmise) 7-14 tööpäeva jooksul alates kauba tagasi saamise päevast.

NB! Kukkumiskaitse OÜ ei vastuta tootel lasuvate puuduste eest, mis on tekkinud kliendist tulenevatel põhjustel; toote mittesihipärase kasutamise tõttu; toodete kasutusjuhendis märgitud õpetuse mittejärgimise või hoolduse mittetegemise tõttu.

Juhul kui ekspertiisi käigus selgub, et toote puudused tulenevad eelpool nimetatud põhjustel, ei tagastata toote maksumust ega transpordikulusid.